موجودی انبار
کدکالاآلیاژگریداستانداردشکلسایز و ابعاد (میلی‌متر)کشور سازندهسرتیفیکیتمقدار واحدقیمت واحدزمان تحویل
            
9702سوپرآلیاژFSX 414ASTMلوله بدون درز انگلستانسازنده80شاخه100یک هفته
9781سوپرآلیاژHastelloy X (هستلوی X)ASTMلوله درزدار انگلستانسازنده80شاخه100موجود انبار
9781سوپرآلیاژIncoloy 800 (اینکولوی 800)ASTMشش گوش انگلستانسازنده200Kg1200000یک هفته
9781سوپرآلیاژInconel 600 (اینکونل 600)ASTMزانویی انگلستانسازنده   موجود انبار
9781سوپرآلیاژInconel 625 (اینکونل 625)ASTMچهارگوش انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9702سوپرآلیاژInconel 713 (اینکونل 713)ASTMلوله درزدار انگلستانسازنده80شاخه100موجود انبار
9781سوپرآلیاژInconel 713 (اینکونل 713)AMSشمش75آلمانسازنده100Kg600یک هفته
9766سوپرآلیاژInconel 718 (اینکونل 718)ASTMمیلگرد25انگلستانآنالیزآزمایشگاه4متر یک ماه
9702سوپرآلیاژInconel 718 (اینکونل 718)ASTMورق ایتالیاسازنده400Kg500موجود انبار
9766سوپرآلیاژInconel 725 (اینکونل 725)ASTMردیوسر انگلستانسازنده   موجود انبار
9781سوپرآلیاژInconel X 750 (اینکونل X 750)ASTMورق انگلستانسازنده400Kg500یک ماه
9793سوپرآلیاژN 155AMSشمش80انگلستانسازنده100Kg600موجود انبار
9781سوپرآلیاژNimonic 75ASTMشمش80انگلستانسازنده100Kg600موجود انبار
9781تیتانیومTi 834 (تیتانیوم 834)AMSشش گوش آلمانآنالیزآزمایشگاه200Kg1200000یک ماه
9793تیتانیومTi CP Grade 2 (تیتانیوم خالص گرید 2)ASTMورق چینسازنده50عدد250ده روز
9793تیتانیومTi CP Grade 2 (تیتانیوم خالص گرید 2)ASTMورق چینسازنده50عدد250ده روز
9781تیتانیومTi CP Grade 2 (تیتانیوم خالص گرید 2)ASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومTi CP Grade 2 (تیتانیوم خالص گرید 2)ASTMلوله درزدار انگلستانسازنده80شاخه100موجود انبار
9781تیتانیومTi CP Grade 26 (تیتانیوم خالص گرید 26)ASTMورق انگلستانسازنده400Kg500موجود انبار
9781تیتانیومTi CP Grade 27 (تیتانیوم خالص گرید 27)ASTMزانویی انگلستانآنالیزآزمایشگاه   موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 23 (تیتانیوم گرید 23)ASTMمیلگرد انگلستانسازنده500شاخه75000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 23 (تیتانیوم گرید 23)ASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 23 (تیتانیوم گرید 23)AMSورق انگلستانسازنده400Kg500موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)ASTMورق انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)AMSمیلگرد16انگلستانسازنده300Kg1000000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)ASTMورق انگلستانسازنده1700Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)AMSمیلگرد25انگلستانسازنده300Kg1000000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)AMSمیلگرد50انگلستانسازنده300Kg1000000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 5 (تیتانیوم گرید 5)ASTMورق انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومTi Grade 6 (تیتانیوم گرید 6)ASTMلوله بدون درز آلمانسازنده80شاخه100موجود انبار
9766سوپرآلیاژTribaloy T 400ASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9702فولادآلیاژ تیتانیوم Ti 15-3-3-3ASTMچهارگوش انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومآلیاژ تیتانیوم Ti 6Al 7NbASTMفلنج انگلستانسازنده   یک هفته
9781تیتانیومآلیاژ تیتانیوم Ti-2/5CuASTMردیوسر انگلستانسازنده   یک ماه
9702تیتانیومآلیاژ تیتانیوم Ti-2/5CuAMSمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781تیتانیومآلیاژ تیتانیوم Ti-5522SASTMفیتینگ انگلستانسازنده   موجود انبار
9793فولادفولاد زنگ نزن 201AMSمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن 302ASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
97102فولادفولاد زنگ نزن 304AMSلوله بدون درز کرهآنالیزآزمایشگاه80شاخه100موجود انبار
9702فولادفولاد زنگ نزن 309SASTMلوله بدون درز آلمانسازنده80شاخه100موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن 316ASTMشش گوش آلمانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن 316TiASTMزانویی انگلستانآنالیزآزمایشگاه   یک هفته
9766فولادفولاد زنگ نزن 403ASTMورق انگلستانسازنده400Kg500موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن 431ASTMشش گوش انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9766فولادفولاد زنگ نزن 440AASTMورق انگلستانسازنده400Kg500موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن دوپلکس 2304ASTMلوله درزدار انگلستانسازنده80شاخه100موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن دوپلکس Ferrinox 255ASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن دوپلکس LDX 2101ASTMورق انگلستانسازنده400Kg500موجود انبار
9781فولادفولاد زنگ نزن رسوب‌سخت 17/7phASTMمیلگرد انگلستانسازنده200Kg1200000یک ماه
   
     
   
     
 
industrial.alloysco